uczelnia

Wydawnictwo i kwartalniki

Przy Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza działa wydawnictwo, które regularnie wydaje materiały prezentujące zarówno wyniki badań pracowników naukowych, jak i pomoce naukowe przeznaczone dla studentów uczelni. Do dotychczasowych owoców pracy wydawnictwa należą: monografie, zeszyty naukowe, materiały pokonferencyjne, skrypty, podręczniki akademickie i rozmaite materiały dydaktyczne, czasopisma, a także publikacje zlecone przez podmioty zewnętrzne.

Wśród monografii i publikacji zwartych czołowe miejsce zajmują przede wszystkim prace z zakresu filozofii (w szczególności zagadnień związanych z etyką), pedagogiki i edukacji, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, zarządzania, ale także nauk ścisłych.

Od 2010 roku ukazywały się „Zeszyty Naukowe”, które poświęcone są zagadnieniom ekonomicznym (rynki finansowe, zarządzanie, rachunkowość i podatki, marketing), bezpieczeństwu publicznemu, europeistyce oraz turystyce i rekreacji. W wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego posiadają one wagę czterech punktów ministerialnych. Innym periodykiem wydawanym przez PWSTE jest „Dyskurs Pedagogiczny” skupiający się na takich problemach edukacyjnych, jak: edukacja zdrowotna, edukacja wielokulturowa, agresja i przemoc w rozwoju wczesnodziecięcym, kształcenie nauczycieli, komunikacja interpersonalna w szkole.

PWSTE patronował także dwóm kwartalnikom. Pierwszym z nich był wydawany w latach 2014-2015 pod redakcją Wacława Wierzbieńca anglojęzyczny „Charity, Philanthrophy and Social Work”. Składają się na niego artykuły dotyczące pracy socjalnej, opieki społecznej, wykluczenia i włączenia społecznego (inkluzji), zagadnienia związane z przeciwdziałaniem ubóstwu, terapią środowiskową, osobistym dobrostanem osób potrzebujących, starzeniem się społeczeństwa i problemami wieku podeszłego. Drugi związany z PWSTE kwartalnik to „Geometyka i Inżynieria” dotyczący nauk ścisłych.

Ciekawym i ważnym przedsięwzięciem było wydanie w latach 2010-2011 czterech publikacji z cyklu „Podkarpackie Forum Filologiczne” dotyczące literatury i kultury oraz językoznawstwa.

Nad wysokim poziomem publikowanych przez wydawnictwo prac czuwa Komitet Redakcyjny, w którego skład wchodzą: prorektor do spraw dydaktycznych (w funkcji przewodniczącego), po jednym z przedstawicieli każdego z instytutów PWSTE z tytułem co najmniej doktora, dyrektor uczelnianej biblioteki, pracownik administracyjny wydawnictwa (w funkcji sekretarza) oraz kierownik działu kształcenia.