uczelnia

Studiuj na PWSTE w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ma dla kandydatów na studia niezwykle ciekawą ofertę kształcenia na wielu atrakcyjnych kierunkach. Naukę podjąć można na poziomie licencjackim, magisterskim, inżynierskim, a także na studiach podyplomowych.

Osoby chcące kształcić się na studiach I stopnia (studia licencjackie) mają do wyboru: administrację, bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistykę, filologię angielską, finanse i rachunkowość, hotelarstwo i animację czasu wolnego, kosmetologię, pedagogikę, pielęgniarstwo, pracę socjalną oraz zarządzanie. Dla chcących kontynuować swą edukację możliwe jest podjęcie nauki na studiach II stopnia (studiach magisterskich) w zakresie: pedagogiki, pielęgniarstwa i zarządzania. PWSTE w Jarosławiu daje również możliwości zgłębiania nauk ścisłych na studiach inżynierskich: automatyce i elektronice praktycznej, budownictwie, geodezji i kartografii, informatyce oraz inżynierii zarządzania.

Uczelnia ma także bogatą ofertę dokształcania się i zwiększania kompetencji zawodowych poprzez studia podyplomowe, których część realizowana jest we współpracy z Politechniką Rzeszowską, oraz atrakcyjne kursy. Wśród kierunków na studiach podyplomowych funkcjonują: administracja publiczna, animacja kulturalna, bezpieczeństwo i higiena pracy, coaching systemowy (realizowany zgodnie ze standardami International Association of Coaching Institutes), edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika, edukacja przedszkolna, logopedia, nauczanie informatyki w szkołach, przedszkolne i wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rytmika w przedszkolu i szkole podstawowej, resocjalizacja i profilaktyka społeczna, systemy informacji geograficznej, zarządzanie w jednostkach publicznych i samorządowych, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, zarządzanie i nadzór pedagogiczny w placówkach szkolnych i oświatowych.

Do niedawno otworzonych kierunków na studiach podyplomowych należą: edukacja dla bezpieczeństwa, matematycznie uzdolnione dzieci, przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktyczno-wychowawczej i edukatorskiej, psychologia dzieci i młodzieży – wspomaganie rozwoju, surdopedagogika oraz tyflopedagogika.

Wraz z Politechniką Rzeszowską realizowane są studia podyplomowe w zakresie: coachingu (trener osobisty i biznesu), cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych, rachunkowości i finansów, start-upu w biznesie, zamówień publicznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi w służbach mundurowych.

PWSTE oferuje także trwające od kilku do kilkudziesięciu godzin ciekawe i wartościowe kursy dotyczące: umiejętności sprawnego korzystania z narzędzi komputerowych (MS Excel, MS Access, MS Word, Power Point), bezpieczeństwa w Internecie, zarządzania (zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, prawno-ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej) czy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Proces rekrutacji na studia w PWSTE jest bardzo prosty i składa się z sześciu kroków: wyboru studiów, wyboru ich trybu (stacjonarnego lub niestacjonarnego), rejestracji na przyjaznym i prostym w obsłudze elektronicznym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), uiszczeniu opłaty (w wysokości 85 złotych), złożenia wymaganych dokumentów i w końcu oczekiwaniu na wynik postępowania rekrutacyjnego (odbywającego się na podstawie konkursu świadectw maturalnych), które można śledzić za pośrednictwem systemu IRK.