uczelnia

Podstawowe informacje o PWSTE

Państwowa Wyższa Szkoła im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu założona została w roku 1998 przez profesora Antoniego Jarosza. Dziś jest wiodącą i największą publiczną uczelnią zawodową na Podkarpaciu. Studia realizowane są w ramach pięciu instytutów: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznego, Ochrony Zdrowia, Inżynierii Technicznej i Stosunków Międzynarodowych. PWSTE w Jarosławiu kształci swych adeptów na piętnastu kierunkach humanistycznych, społecznych i ścisłych, oferując w ich zakresie dwadzieścia specjalności. Kandydaci mają do wyboru podjęcie studiów licencjackich trwających trzy lata, dwuletnich magisterskich lub prowadzonych na dwóch poziomach studiach inżynierskich trwających od trzech i pół do półtora roku. Uczelnia ma również do zaproponowania bogatą ofertę studiów podyplomowych pozwalających poszerzać swoje horyzonty i kompetencje zawodowe oraz kursów. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Jakość kształcenia na PWSTE w Jarosławiu stoi na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy umiejscowienie uczelni na drugim miejscu w ogólnopolskim rankingu ośrodków akademickich „Perspektywy 2017” oraz na trzeciej pozycji w badaniu w roku następnym, w kategorii państwowych wyższych szkół zawodowych. Uczelnia jest również doceniana przez lokalne władze i ma na swoim koncie „Jarosława” – Honorową Nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia.

PWSTE w Jarosławiu to uczelnia atrakcyjna dla osób chcących pozyskać teoretyczną wiedzę, praktyczne umiejętności, a także rozwijać się w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z nauką. Jest to możliwe dzięki wysokiej klasy kadrze akademickiej, współpracy uczelni ze sferą biznesu oraz istnieniu licznych organizacji studenckich i kół naukowych.

Uczelnia jest także aktywna na niwie międzynarodowej, będąc stroną bilateralnych umów z ośrodkami akademickimi w Wielkiej Brytanii, Słowacji, Czechach, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych, Mołdawii, Ukrainie, Białorusi, Rosji i na Węgrzech. Ponadto oferuje swym studentom stypendia zagraniczne oraz wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do: Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Czech, Słowacji, Rumunii, Francji, Belgii, Turcji, Litwy, Chorwacji, Łotwy, Włoch i Wielkiej Brytanii.

O randze uczelni świadczą nie tylko wyróżnienia i wysoka jakość kształcenia, lecz także popularność wśród studentów. W 2017 roku na PWSTE w Jarosławiu studiowało 3500 osób będących pod opieką naukową kadry blisko dwustu wykładowców (w tym ponad pięćdziesięciu z tytułem profesora), prowadzących również zajęcia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

W 2017 roku PWTE w Jarosławiu podpisała umowę o współpracy z Politechniką Rzeszowską, dzięki czemu oba ośrodki akademickie mają możliwość podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych i wymiany doświadczeń.